หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพระประแดง
     
  นางนัยนา สุทธิพงษ์    
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    
  รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล    
  089-2208727    
 
     
             
นายสุพิศ คำหารพล   นางอมรรัตน์ ชูชาญ   นางสาวกัญญณัฏฐ์ อ่อนศรี   นางณัฐธรี เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองคลัง   รักษาราชการแทน   รักษาราชการแทน
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
02-462-5028 ต่อ 125   02-462-5028 ต่อ 123   02-462-5028 ต่อ 120   02-462-5028 ต่อ 104
             
             
ย้อนกลับ