ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  (Fitness เทศบาลเมืองพระประแดง  โดย   นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง  ยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวตลาดพระประแดงเข้ามาใช้บริการของศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  (Fitnessโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  15  ตุลาคม  2545  เวลา  17.00  น.  ถึง   20.00  น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  คือ

ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลอายุ  15  ปี   ขึ้นไปหลักฐานในการสมัครสมาชิก

รูปถ่าย  1  นิ้ว  2   รูป

สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ

ค่าสมัครสมาชิก   200   บาท / ปี  ค่าใช้บริการ   10  บาท /  ครั้ง

เด็กอายุ  12 - 15  ปี  ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก  แต่เสียค่าใช้บริการ  10  บาท / ครั้ง

ผู้ที่มีอายุ  15  ปี  ขึ้นไปที่ไม่สมัครสมาชิก  ต้องเสียค่าใช้บริการ  30  บาท /  ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพระประแดง  โทร.(02) 4644131 ต่อ  121

Fitness  ตั้งอยู่ที่ชั้น  2   ของศูนย์บริการสาธารณสุข  หลังที่  1  (ข้างธนาคารออมสิน)

ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  (Fitness)  เทศบาลเมืองพระประแดง  โดย   นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ์  นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง 

อุปกรณ์ออกกำลังกาย  มีดังนี้  คือ

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ                                              

ลู่วิ่งไฟฟ้า                                                        

จักรยานนั่งตรง                                                  

ม้าโยก                                                           

อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบเดินในอากาศ         

ชุดบาเบลและดัมเบลพร้อมชั้นวาง                  

ม้าเล่นบาเบล                                               

เครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน  

หมายเหตุ ถ้าเป็นคนต่างจังหวัด ต้องมีคนพระประแดงรับรองหลักฐาน ข้อ 1,2

ระเบียบการใช้ศูนย์ออกกำลังกาย ฯ

ผู้ใช้บริการต้องใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด  ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้  เช่น  เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ  ลู่ วิ่งไฟฟ้า  จักรยานนั่งตรง  ม้าโยกและอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบเดินในอากาศ  ไม่ควรเกินชนิดละ  10  นาที   ส่วนอุปกรณ์บาเบลและดัมเบล  ควรเล่นเป็นเซ็ทตามความเหมาะสม

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบตนเองและเล่นด้วยความระมัดระวัง

ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่มีค่า  และรับผิดชอบตนเองขณะเล่น

หากพบเห็นหรือสงสัยว่าเพื่อหรือผู้ใกล้เคียงกำลังได้รับอันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทันที

ห้ามนำอาหาร  เครื่องดื่ม  เข้าไปรับประทานบริเวณศูนย์ออกกำลังกายฯ

ต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชนในการใช้บริการ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือเกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น จะต้องถูกเชิญให้ออกจาก

ศูนย์ออกกำลังกาย

เวลาเปิด ปิด  บริการ

วันจันทร์  -  เสาร์  ตั้งแต่เวลา  17.00 น. 20.30 น.

ระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล

อายุ  15  ปี  ขึ้นไป

หลักฐานในการสมัครสมาชิก

- รูปถ่าย  1  นิ้ว  2  รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ

ค่าสมัครสมาชิก  200  บาท / ปี  ค่าใช้บริการ  10  บาท /  ครั้ง

เด็กอายุ  12-15 ปี  ไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก  แต่เสียค่าใช้บริการ  10  บาท / ครั้ง

ผู้ที่อายุ  15  ปี  ขึ้นไป ที่ไม่สมัครสมาชิก  ต้องเสียค่าบริการ  30  บาท /  ครั้ง

หมายเหตุ

ศูนย์ออกกำลังกายฯ  ปิดให้บริการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

เวลาเปิด ปิดบริการ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระเบียบข้อบังคับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 
Back