สถานที่ตั้ง
ห้องสมุดเทศบาลเมืองพระประแดง เป็นอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่ประมาณ 128 ตารางเมตร เปิดให้บริการแก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นและผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ปัจจุบันเทศบาลเมืองพระแดง ได้รับอนุมัติงบประมาณจากนายกเทศมนตรีเมือง พระประแดงให้จัดซื้หนังสือประเภทต่างๆไว้ให้บริการแก่ประชาชน จำนวนกว่า 6,000 เล่ม มีประชาชนสนใจร่วมสมัครเป็นสมาชิกและรับบริการยืม หนังสือเป็นจำนวนมาก โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

ตั้งอยู่เลขที่1851/1ถนนพระยาดำรงราชพลขันธ์ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10130 โทร. 0-2463-3601 0-2463-4848 ต่อ 129 , 130โทร.สาร 0-2463-5554

เวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.– 18.00 น.

หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ/ บัตรนักเรียน
3. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. ค่าสมัครสมาชิก
- สมาชิกรายปี 30 บาท
- สมาชิกตลอดชีพ 500 บาท
หมายเหตุ ถ้าเป็นคนต่างจังหวัด ต้องมีคนพระประแดงรับรองหลักฐาน ข้อ 1,2
ระเบียบการยืมหนังสือ
1. ต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
2. แสดงบัตรทุกครั้งที่ต้องการยืมหนังสือ (บัตรสมาชิกใช้ยืมแทนกันไม่ได้)
3. ยืมหนังสือได้ไม่เกินครั้งละ 4 เล่ม / 7 วัน
4. ส่งคืนเกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท / เล่ม
5. คืนเกินกำหนดติดต่อกัน 3 ครั้ง นานเกินกว่า 30 วัน จะถูกตัดสิทธิการยืม
6 .หนังสือหาย / เปียกน้ำ ต้องซื้อชดใช้หรือจ่ายเงินในราคา 2 เท่าของหนังสือ
7 .ต้องคืนหนังสือเก่าให้หมดจึงจะยืมใหม่ได้
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
1. กรุณาฝากกระเป๋า ถุงย่ามไว้ที่ตู้ฝากสิ่งของและเก็บของมีค่าไว้กับตัว
2. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
3. ไม่เข้ามาวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4. ถ้านำหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือของห้องสมุดเข้ามาอ่านในห้องสมุด โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทราบก่อน
5. ไม่ขีด – เขียน หรือทำลายพัสดุภายในห้องสมุด
6. โปรดงดสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
7 .หยิบหนังสือพิมพ์ นิตยสาร มาอ่านเพียงครั้งละ 1 เล่ม
 
 
Back