การประเมิน ITA เทศบาลเมืองพระประแดง
   ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
   การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การปฏบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service
  การบริหารเงินงบประมาณ
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การส่งเสริมความโปรงใสและจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ย้อนกลับ