คู่มือปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆของเทศบาลเมืองพระประแดง
         
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
         
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
         
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
       
         
คู่มือโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ2565
       
         
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณงานธุรการ (กองสวัสดิการ)
       
         
คู่มือการปฏิบ้ติงาน (กองช่าง)
       
         
    คู่มือการปฏิบ้ติงาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)    
       
         
    คู่มือการปฏิบ้ติงาน (งานนิติกร สำนักปลัด)    
       
    ย้อนกลับ