คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพระประแดง  
     
    นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์  
    นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง  
     
   
  นายชัยวัฒน์ วชิรเขื่อนขันธ์   นางสาวสุรางค์ ลัคณาสถิตย์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง   รองนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง
   
       
     
    นายกัญจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์  
    เลขานุการนายกเทศมนตรี  
   
  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพระประแดง
     
    นางนัยนา สุทธิพงษ์  
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
    รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล  
     
   
  นายสุพิศ คำหารพล   นางอมรรัตน์ ชูชาญ
  ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองคลัง
    รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
     
       
   
  นางสาวกัญญณัฏฐ์ อ่อนศรี   นางณัฐธรี เพชรรัตน์
  รักษาราชการแทน   รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
ย้อนกลับ