แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         
         
    - ไม่มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท    
         
         
         
         
         
    ย้อนกลับ