ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564    
    ประกาศ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    
    ประกาศ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์    
    ประกาศ จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า    
    ประกาศ จัดซื้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า 12 โวลด์    
         
    จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565    
    ประกาศ จัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง    
    ประกาศ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์    
    ประกาศ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
    ประกาศ จัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อหัวท้าย    
         
    ย้อนกลับ