ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ    
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์    
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า    
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่12โวลต์    
         
         
         
         
    ย้อนกลับ