หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         
    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    
    ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
    ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557  
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558  
         
    การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร    
    ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู  
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่15)  
    ประกาศ มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  
         
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร    
    ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ  
         
    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
         
    ประกาศ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(แก้ไขเพื่มเติมฉบับที่2)  
         
    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ  
         
    ประกาศ การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้าง(ฉบับที่4)  
    ประกาศ กำหนดมาตตรฐานโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนและค่าจ้าง(ฉบับที่2)  
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น(ฉบับที่2)  
    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน(ฉบับที่3)พ.ศ.2563  
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3)พ.ศ.2562  
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยพ.ศ.2558  
    ย้อนกลับ