แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
         
    ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต    
    คู่มือการปฎิบัติงาน(งานนิติกรสำนักปลัด)    
         
         
         
         
         
    ย้อนกลับ