การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
       
   

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงเป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองพระประแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มอบนโยบายให้ทุกสำนัก/กองให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(1) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

(2) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

หวังว่าจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงงาน และการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 
     
       
       
         
         
         
         
    ย้อนกลับ