กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562    
    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
    พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562    
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522    
    ประกาศการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    
         
         
         
         
    ย้อนกลับ