"เทศบาลเมืองพระประแดงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมสนับสนุน
และใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2560"
 
     
  Back