นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน ปี ๒๕๖๓ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดำเนินการจัดทำ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าและ "การจัดทำหน้ากากอนามัย" เพื่อป้องกันตนเอง แก่บุคคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสาและประชาชน ณ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
  Back