เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขออกสอบสวนโรคและพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วัดแค
  Back