การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เทศบาลเมืองพระประแดงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี2566
กิจกรรมการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมโครงการสนับสนุนผู้สูงอายุ ประจำปี2566
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2567
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
 
ย้อนกลับ