การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เทศบาลเมืองพระประแดงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566    
    กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี2566    
    กิจกรรมการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมโครงการสนับสนุนผู้สูงอายุ ประจำปี2566    
         
         
         
         
    ย้อนกลับ