คู่มือการให้บริการประชาชน

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
4. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
5. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
8. การขอรับบำเหน็จตกทอด
9. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท
10. การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
12. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
15. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
16. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
17. การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
18. การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
20. การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ
21. การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
22. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
23. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
24. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
25. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
26. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
27. การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ
28. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณา สั่งการเป็นอย่างอื่น
29. การเพิ่มชื่อกรณีคนได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติของสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
30. การรับแจ้งการตาย ตายในท้องที่ตายในบ้านตายนอกบ้าน
31. การรับชำระภาษีป้าย
32. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
33. การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษาในรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
34. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎร์บำรุง)
35. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
36. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
37. การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
38. การาขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
39. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
40. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
    Back ..2