ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองพระประแดง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-462-5028 โทรสาร. 02-462-5554
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กิจการสภา
แผนยุทธศาสตร์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินงานการใช้จ่าบงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ช่องทางการยื่นคำร้องออนไลน์(E-service)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
กระดานถามตอบ [Q&A]
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามแผน
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันทุจริต6เดือน
การดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ