เอกสารวิชาการ เทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศใช้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561 ) ของเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560-2562 ) ของเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. 2560-2563 ) ของเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2559-2561)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สภาเทศบาล
ประกาศ เรื่องกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2559
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2559
เอกสารวิชาการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
ย้อนกลับ