นายสันติ บัวผลิ  
  ประธานสภาเทศบาล  
   
  นายสมศักดิ์ จุมังมอ  
  รองประธานสภาเทศบาล  
     
   
     
นายสมมาศน์ โชคศิริวรรณา นางสาวเฉลิมวรรณ วงศ์อิสเรส นายสัญญา กนกเวชยันต์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นายปองพล เมี้ยนทอง นายพิชัย พิทักษ์ทรัพย์สิน นายวิรัตน์ เรืองเพิ่มพูล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
   
     
นายสันติ บัวผลิ นางสาวนนทินันท์ ศิริศรี นายชูชาติ ผาสุข
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นายประชา กลิ่นขจร นายสุขสันต์ ผาสุข นายอภิชัย คงจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
   
     
นายสมศักดิ์ จุมังมอ นายสิทธิ อยู่นาน นายวิทยา พรหมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นางสุวิภา บรรดาศักดิ์ นายอนุวรรต สุทธิจิต นายสมบูรณ์ ทักษิณาพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
     
     
  Back