นายทวีชัย คำแหง  
  ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง  
     
   
  นางกุลนิษฐ์ เทพประสิทธิ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางสาวอมรรัตน์ ชูชาญ นายสุพิศ คำหารพล นางนัยนา สุทธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
     
นางสาวกัญญณัฐ อ่อนศรี นางสาวจิระณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ นางจิณัตตา ไชยเจริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
     
     
     
  Back