นางนวพรรณ วชิรเขื่อนขันธ์ นางสาววารี บ่อพืชน์ นางสาวมณี   บะวงษ์
รอง ผอ. สถานศึกษา รักษาราชการแทน รอง ผอ.สถานศึกษา รักษาราชการแทน รอง ผอ. สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดทรงธรรม 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดแค
     
     
     
  Back