ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี2561
ใบสมัครแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561
ระเบียบการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและการจุดพลุและดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(บุคคลสนับสนุนสถานศึกษา)โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา)ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนในสังกัด
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562
ประกาศ สงกรานต์ ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดนางสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ใบสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2562
ใบสมัครเข้าประกวดหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(บคุลากรสนับสนุนสถานศึกษา)
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (แบบจุ่มแช่ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศ จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถเพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ปี 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 16 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED จำนวน 165 จุด
ประกาศ งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย 6 ล้อ
ประกาศ โครงการปรับปรุงผิวถนน
ประกาศ ออกแบบและตกแต่งรถสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
   เอกสารวิชาการ
ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561