ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและการจุดพลุและดอกไม้ไฟช่วงเทศกาล
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการ
ประกาศ งดการจัดงานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ประจำปี 2564
ประกาศ งดการจัดงานระลึกพระคุณพ่อ ประจำปี 2564
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ งดการจัดงานวันเด็กประจำปี 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดแค
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลระหว่าง 14-22 มีนาคม2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลระหว่าง 14-22 มีนาคม2565
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน
ประกาศ งดจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างระหว่างวันที่ 16-24สิงหาคม65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2565
ประกาศ แจ้งเตือนเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉลับพลัน
ประกาศ กำหนดการจัดงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2565
ระเบียบกติกาการแข่งขันเรือ และ ใบสมัครแข่งขันเรือ ประจำปี 2565
ระเบียบกติกาการแข่งขันเซปัดตะกร้อและใบสมัครเซปัดตะกร้อ ประจำปี 2565
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนนครเขื่อนขันธ์ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลฯ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนนครเขื่อนขันธ์ ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำถนนภายในเขตเทศบาล(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเขื่อนขันธ์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ (e-bidding)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเครื่องพ่นละอองน้ำ (e-bidding)
   เอกสารวิชาการ
ประกาศ การใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2566-2570
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1)
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(2)
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564