ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 และประจำปีงบประมาณ 2560
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล
ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์
ประมาณการราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก่อสร้างลาน/สนามกีฬา
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและทางเท้าถนนนครเชื่อนขันธ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและทางเท้าถนนนครเขื่อนขันธ์
ประมาณการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจรและฟุตบาททางเท้าถนนนครเขื่อนขันธ์
ประกาศประมูลซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโคมไฟ LED จำนวน 132 จุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ชนิดโคมไฟ LED จำนวน 132 จุด
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้าจำนวน 19 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรมจำนวน 11 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ตารางแสดงวงเงินซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
รายละเอียดแนบท้ายโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพฯ DLIT
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถนางสงกรานต์ รถบุปผาชาติเฉลิมพระเกียรติ
     และรถบุปชาติน้อมเกล้าถวายความอาลัยฯ ประจำปี 2560
ประกาศ สอบราคาซื้อร่มสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2560
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการสอน จำนวน 130 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน 131 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน 117 รายการ
ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม จำนวน 27 รายการ
หน้าถัดไป