ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและการจุดพลุและดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ระหว่างวันที่ 29 ส.ค - 6 ก.ย. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 12 - 20 ก.ย. 62
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
ประกาศ การจัดการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเซปักตะกร้อ งานประเพณีแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562
ประกาศ ระเบียบกติกาการแข่งขันเรือยาว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
ประกาศ ระเบียบกติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
ใบสมัครแข่งขันเรือยาว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
ใบสมัครแข่งขันเซปักตะกร้อ งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
ใบสมัครแข่งขันตะกร้อลอดห่วง งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
ใบทะเบียนแผงรูปนักกีฬาเซปักตะกร้อ
ใบทะเบียนแผงรูปนักกีฬาตะกร้อลอดห่วง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ระหว่างวันที่ 11-22 ตุลาคม 2562
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงความคิด ประจำปี 2562
ใบสมัคร ประกวดกระทงความคิด ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงเจิม ประจำปี 2562
ใบสมัคร ประกวดกระทงเจิม ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
ใบสมัคร ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อรับเบี้ยปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระหว่าง3-28 ก.พ.63
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการ
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (แบบจุ่มแช่ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศ จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถเพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ปี 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 16 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED จำนวน 165 จุด
ประกาศ งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
ประกาศ โครงการปรับปรุงผิวถนน
ประกาศ ออกแบบและตกแต่งรถสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพประชาสัมพันธ์ LED FULL Color พร้อมอุปกรณ์ควบคุม(E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศ จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคนเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะโดยการฝังกลบ
ประกาศ โครงการ้จางเหมาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบริเวณหน้าลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่าง(Balloon lighting)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์และปูพื้นภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและลานกีฬาอเนกประสงค์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล
   เอกสารวิชาการ
ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562