ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี2561
ใบสมัครแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561
ระเบียบการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและการจุดพลุและดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(บุคคลสนับสนุนสถานศึกษา)โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา)ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนในสังกัด
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562
ประกาศ สงกรานต์ ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดนางสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ใบสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2562
ใบสมัครเข้าประกวดหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งธุรการ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(บคุลากรสนับสนุนสถานศึกษา)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (แบบจุ่มแช่ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศ จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถเพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ปี 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 16 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED จำนวน 165 จุด
ประกาศ งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย 6 ล้อ
ประกาศ โครงการปรับปรุงผิวถนน
ประกาศ ออกแบบและตกแต่งรถสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพประชาสัมพันธ์ LED FULL Color พร้อมอุปกรณ์ควบคุม(E-bidding)
   เอกสารวิชาการ
ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี2559
ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี2562
ประกาศ การประชุมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นฯ และจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ การประชุมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นฯ และจัดทำแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2564)