ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 และประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี2561
ใบสมัครแข่งขันเซปัคตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี2561
ระเบียบการแข่งขันเซปัคตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี2561
ใบสมัครแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561
ระเบียบการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
ใบสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดกระทงเจิม งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
ใบสมัครการประกวดกระทงเจิม งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดกระทงความคิด งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
ใบสมัครการประกวดกระทงความคิด งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและการจุดพลุและดอกไม้ไฟช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 และ เทศกาลปีใหม่ 2562
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(บุคคลสนับสนุนสถานศึกษา)โรงเรียนสังกัดเทศบาล
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (แบบจุ่มแช่ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศ จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถเพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ปี 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 16 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED จำนวน 165 จุด
ประกาศ งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย 6 ล้อ
   เอกสารวิชาการ
ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561