โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร โครงการอบรมสัตว์พาหะนำโรคในตลาด โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ในชุมชนและโรงเรียน   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านการรักษาความสะอาดและป้องกันโรค
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]
       
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต Bike for Dad ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่่ 30 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2559
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]
วัน เด็กแห่งชาติ การจัดการอบรมโครงการสนับสนุน โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชน โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ
  ชมรมผู้สูงอายุ    
เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 59 วัน สงกรานต์พระประแดงประจำปี 2559 วัน เทศบาล ประจำปี 2559 วัน ฉลองเมืองนครเขื่อนขันธ์ 201 ปี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]
พิธีสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จ งาน "ร่วมใจเป็นหนึ่งรำลึกถึงพ่อหลวง" ประเพณีสงกรานต์พระประแดง วันเทศบาล
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559    
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]
       
  Back