แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของเทศบาลเมืองพระประแดง
         
    แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2562    
    แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2565  
    แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2566    
         
         
         
         
    ย้อนกลับ